අද ලංකාවේ වෙනස් වීම වෙන්නේ මෙහෙමයි

දිවයින පුරා සවස් කාලයේදී ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවීමේ හැකියාවේ තරමක වැඩිවීමක් බලාපොරොත්තු විය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දේපාර්තමෙන්තුව පවසනවා.

ඒ …