අනුග්‍රාහකයන්ටත් කැපිල්ලක් දැමූ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්

ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් තරගයකදී හා ඊට අදාළ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවන්හිදී අනුග්‍රාහකයාට ප්‍රමුඛත්වයක් දීම සාමාන්‍ය සම්ප්‍රදායක් වේ.එසේ  වුවද අදින් ඇරඹෙන ශ්‍රී ලංකා – …