මන්නාරම සමුහ මිනීවළෙන් හමුවු ඇටසැකිලි ගණන 175 දක්වා ඉහළට

මන්නාරම, පැරණි සතොස ගොඩනැඟිල්ල පැවති ස්ථානයෙන් හමුවු සමූහ මිනීවළේ සිදු කරන ලද  කැනීම් තුළින් සිරුරු කොටස් 175ක් හමුවී ඇති අතර …