භාරකාර ආණ්ඩුව තේරුමක් නැති දෙයක් බවට එස් බී ගෙන් ප්‍රකාශයක්

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සමගින් භාරකාර ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීමට එකග ද නැතිද යන්න අදහස් විමසීම සදහා ඒකාබද්ධ විපක්ෂව නියෝජනය කරන පක්ෂ …