රජය යෝජනා ක්‍රියාත්මක කිරීම ඉතා මන්දගාමී- අර්. සම්බන්ධන්

යහපාලන රජයේ හැසිරීම පෙර පැවති ආණ්ඩුවට වඩා බොහෝ යහපත් වුවද බොහෝ උත්සාහයන් නොගෙන කළ හැකි දේශපාලන ප්‍රතිසංස්කරණ වලට පවා අනවශ්‍ය …