පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට දෙන අලුත්ම පාඩම

තිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක සඳහා වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ක්‍රියාකාරිත්වය පිළිබඳ වූ වැඩමුළුව අද(12) ආරම්භ වීමට නියමිතයි.ඒ කථානායක කරූ ජයසූරිය මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්.…