දුම්රිය අලි ගැටිමි වැලැක්විමට නිර්දේශයන් 05 ක්

රථවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතාගේ උපදෙස් පරිදි දුම්රියේ අලි ගැටීම් වැළැක්වීම සඳහා 2018.09.28 වන …

2019 වසර ණය නැති ලංගමයක්

2019 වසර, සේවක අර්ථසාධකයට, පාරිතෝෂිකයට, ටයර් සැපයුමම්කරුවන්ට හා අමතර කොටස් ගැණුම්කරුවන්ට කිසිම ණයක් නැති ආයතනයක් බවට ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය පත් …

දුම්රිය ආරක්ෂක නිළධාරීන් සිවිල් ඇඳුමින් රාජකාරී කටයුතු කල යුතුයි

දුම්රිය සේවාවේ ගුණාත්මකභාවය සඳහා සහ ජනතාවගේ ආරක්ෂාව සඳහා දුම්රිය ආරක්ෂක නිළධාරීන් සිවිල් ඇඳුමින් සැරසී රාජකාරී කටයුතු වල නිරතවන ලෙස අමාත්‍යවරයා …