අභය භූමියකට විදුලි බලාගාරයක්

මුතුරාජවෙල අභය භූමියේ විදුලි බලාගාරයක් හදන්නට සූදානම්. එයට කැබිනට් අනුමැතියත් ලැබිලා. මේ තවත් මළගමකට මුල පිරීමක්. පසුගිය රජය කාලයේත් එතැන …