ආණ්ඩුවට ලැබුණේ රාජ්‍ය මූල්‍ය කාල බෝම්බයක්

2015 වසරේ දී ආණ්ඩුවට ලැබුණේ රාජ්‍ය මූල්‍ය කාල බෝම්බයක් බව මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා පවසයි. කඩා වැටුණු …