පසුගිය ආණ්ඩුව පිළිගන්නවා හැර ජනපතිට වෙන විකල්පයක් නෑ

පවත්නා අර්බුදකාරී තත්ත්වයෙන් ගොඩඒමට නම් ජනාධිපතිවරයා දැන් කළයුතුව ඇත්තේ පසුගිය ඔක්තෝබර් 26 වැනිදාට පෙර පැවති ආණ්ඩුව හා අගමැතිවරයා පිළිගැනීම බව …