පාර්ලිමේන්තුව 05 වැනිදා කැඳවන බව අගමැති කියයි

එළැඹෙන 05 වැනිදා පාර්ලිමේන්තුව කැඳවීමට තීරණය කර ඇති බව  අග්‍රාමාත්‍ය  මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.

අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේදී  අද පැවති …