කටුනායක අධිවේගයේ කොටසක් හෙට වැ‍සෙයි

අලුත්වැඩියා කටයුත්තක් හේතුවෙන් කටුනායක අධිවේගී මාර්ගයේ කොටසක් හෙට වසා තැබෙනවා.පොලිසිය පැවසුවේ කටුනායක සිට කොළඹට පැමිණීමේදී පෑලියගොඩ සිට කැළණි පාලම දක්වා …