මිනිස් මුත්‍රා භාවිතයෙන් ගඩොලක් තැනේ

ජෛව ගඩොල් යනුවෙන් හැදින්වෙන ගඩොලක් මිනිස් මුත්‍රා භාවිතයෙන් දකුණු අප්‍රිකාවේ කේප් ටවුන් විශ්වවිද්‍යාලයේ සිසුන් පිරිසක් නිර්මාණය කර තිබෙනවා.ජෛව ගඩොල් යනුවෙන් …