ශ්‍රී ලාංකිකත්වය තෙවන ඇසින්-කෙටි චිත්‍රපට සම්මාන උළෙල

ශ්‍රී ලාංකිකත්වය තෙවන ඇසින් යන තේමාව යටතේ ජාතික ඒකාබද්ධතා, සංහිදියා හා රාජ්‍ය භාෂා අමාත්‍යාංශය විසින් සංවිධානය කළ කෙටි චිත්‍රපට සම්මාන …