නීතිපතිවරයා විසින් කිසිදු දැනුම්දීමක් නොකෙරේ

අග්‍රාමාත්‍ය ධූරයේ නීත්‍යානුකූලව කටයුතු කිරිමේ බලය හිමිවන්නේ කාටදැයි යන්න පිළිබඳව කථානායකවරයාට නීතීපතිවරයා විසින් පැහැදිලි කිරීමක් යොමුකර ඇති බවත්,එම පැහැදිලි කිරීම …

ශ්‍රී ලාංකිකත්වය තෙවන ඇසින්-කෙටි චිත්‍රපට සම්මාන උළෙල

ශ්‍රී ලාංකිකත්වය තෙවන ඇසින් යන තේමාව යටතේ ජාතික ඒකාබද්ධතා, සංහිදියා හා රාජ්‍ය භාෂා අමාත්‍යාංශය විසින් සංවිධානය කළ කෙටි චිත්‍රපට සම්මාන …