හෙට නුගේගොඩදි ජවිපෙ විරෝධතා රැලියක්

මෛත්‍රී, මහින්ද, රනිල් විසින් දියත් කර ඇති කුමන්ත්‍රණකාරී බලපොරයට හවුල්වීමෙන් ජනතාවට කිසිදු ප්‍රතිලාභයක් නොලැබෙන බවත් තම තමන්ගේ බල වුවමනාව වෙනුවෙන් …