නව ප‍්‍රහාරක ගුවන් යානා මිලදී ගැනිමට ජපානය සුදානමක

ප‍්‍රහාරක ගුවන් යානා මිලදී ගැනිමට ජපානයේ අවධානය යොමුව තිබෙනවා. එෆ් 35 වර්ගයේ යානා සම්බන්ධයෙන් ඇමරිකාව සමඟ සාකච්ඡා කළ බවයි ජපාන …