කොළඹ දේශීය වෛද්‍ය ශිෂ්‍යයෝ අඛණ්ඩ සත්‍යග්‍රහයක

 

කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයට අනුබද්ද රාජගිරිය දේශීය වෛද්‍ය විද්‍යා ආයතනයේ ශිෂ්‍යයන් විසින් ඊයේ දින සිට අඛණ්ඩ සත්‍යග්‍රයක නිරතව සිටිනවා. ඒ …