මාධ්‍ය වාර්තා සාවද්‍යයි – ඉන්දියාව සමග සබදතා ශක්තිමත්

තමන් ඝාතනය කිරීම සඳහා කළ කුමන්ත්‍රණයකට ඉන්දියානු බුද්ධි සේවයක් හවුල් වී ඇති බවට චෝදනා කරමින් ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා කළේ …