ලෝකයේ වේගවත්ම සුපර්සොනික් මිසයිලය ඉන්දියාව විදියි

මෙම බ්‍රහ්මොස් මිසයිලය (BrahMos missile) හැම අතකින්ම සාර්ථක වූ බව ඉන්දියානු ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය සනාථ කළේය.එය ලෝකයේ ඕනෑම ගුවන් හමුදාවකට සිතාගත …