අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ ලයිස්තුවට ඉන්ධන ඇතුලත් වෙයිද

මෙරට අයි.ඕ.සි. සමාගම සහ සිපෙට්කෝ ආයතනය එකම ඩිසල් වර්ගය මිල ගණන් දෙකකට අළෙවි කිරිම හේතුවෙන් අයි.ඕ.සි. සමාගමේ ඉන්ධන පිරවුම්හල් වැසියාමේ …