අගමැති නියමයෙන් ධීවර අදායම් බද්දත් නිදහස්

ධිවර ක්ෂේත්‍රයේ පවතින ගැටලුවලට කඩිනම් විසඳුම් ලබාදීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස අදාළ අංශ වෙත උපදෙස් ලබා දීමට අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ …