නීතිවිරෝධි සංක්‍රමණිකයන්ට සරණාගතභාවය අහිමි වෙයි

අමෙරිකානු දකුණු දේශසිමාව හරහා නීතිවිරෝධිව ඇතුලු වන සංක්‍රමණිකයන්ට පවතින නව නීති අනුව සරණාගතභාවය හිමි නොවන බව ට්‍රම්ප් පරිපාලනය කියා සිටිනවා.එරට …