මූල්‍ය අරමුදලේ ආධාර අත්හිටුවයි 

රට තුළ උද්ගතව පවතින දේශපාලන අර්බුදකාරිත්වය හමුවේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල විසින් ලංකාවට ලබාදීමට නියමිත ණය ආධාර අත්හිටුවීමට මේ වන විට …