මානව හිමිකම් දේශපාලන අර්බුදයේ ගොදුරක් නොවිය යුතුයි

මානව හිමිකම් ශ්‍රී ලංකාවේ පවත්නා දේශපාලන අර්බුදයේ ගොදුරක් නොවිය යුතු යැයි ජාත්‍යන්තර ක්ෂමා සංවිධානයේ ගෝලීය මෙහෙයුම් පිළිබඳ ජ්‍යෙෂ්ඨ අධ්‍යක්ෂ මිනාර් …