මැතිවරණයක් පවත්වනු-අත්සන් දසලක්ෂයක්

මෙරට පවතින දේශපාලන අරාජිකත්වය නැති කරමින් ස්ථිර දේශපාලන ස්ථාවරත්වයක් ඇති කිරිම සදහා පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයක් ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලමින් අත්සන් දසලක්ෂයක් …