හයට් සහ හිල්ටන් හෝටල්වලට හිමිකම් පැවරීම සාධාරණයි

රජයේ උපායමාර්ගික දේපළ ගණයට අයත් නොවන හිල්ටන් සහ හයට් හෝටල් ව්‍යාපෘති පවරාදීමේ තීරණය ගන්නා ලද්දේ අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසිනි. එය වාර්ෂික …