අධික බදු පැනවීමෙන් ස්වර්ණාභරණ ක්ෂේත්‍රයට දැඩි බලපෑම්

අධික බදු පැනවීමෙන් මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ ක්ෂේත්‍රයට දැඩි බලපෑම් එල්ල වී ඇතැයි ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය පවසයි.එහි …