වසන්ත සේනානායක යලිත්  UNP යට එන්න එපා

දේශපාලන ස්ථාවරය වරින් වර වෙනස් කරන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වසන්ත සේනානායක මහතා එක්සත් ජාතික පක්ෂයට අනවශ්‍ය බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය හර්ෂද …