ලෝක ජනගහනයෙන් හරි අඩකගේ දෛනික වැටුප ඩොලර් 5ට අඩුයි

ලෝකයේ ජීවත්වන ජනගහණයෙන් අඩක්ම දෛනික ආදායම ඩොලර් 5.5ට අඩු බව ලෝක බැංකුව පවසනවා.එම බැංකුව නිකුත් කළ වාර්තාවක දැක්වෙන්නේ ලෝක ජනගහණයෙන් …