එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන්ට සුභවාදී ආරංචියක් අද හෝ හෙට

එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන්ට සුභවාදී ආරංචි කිහිපයක් අද හෝ හෙට ලැඛෙනු ඇතැයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා පවසනවා. අරලියගහමන්දිරයේ අද පැවති …