ජනතාව වෙනුවෙන් ගීතා දික්කසාදයට

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාව වෙනුවෙන් තමන් ස්විස්ටර්ලන්ත පුරවැසි භාවය සහ ද්ව්ත්ව පුරවැසිබව ඉවත් කරගන්නා බව ප්‍රකාශ කරන හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිනී ගීතා …