ශ්‍රී ලංකාවේ සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන් විදෙස් අවධානය

කොළඹ පිහිටි යුරෝපා සංගම් කාර්යාලය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරන්නේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුකූලව කටයුතු කරමින්, ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් වළකින ලෙසත් ව්‍යවස්ථානුකූල ආයතනවලට …