ලංකාවේ ආහාර වැඩිම ප්‍රමාණයක් අපත යවන ආයතනය පාර්ලිමේන්තුව

පාර්ලිමේන්තුව තුළ ආහාරපාන  සැපයිම පූර්ණ වශයෙන් අධීක්ෂණයට ලක්කිරිමට කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා අදාළ නිළධාරීන් උපදෙස් දී තිබෙනවා.
ඒ පසුගියදා ජනපති …