දරුණු මයිකල් ෆ්ලොරීඩා වෙත

ඇමෙරිකාවේ ෆ්ලොරීඩා ප්‍රාන්තය වෙත ඇතුළු වෙමින් පවතින මයිකල් සුළි කුණාටුව සිව්වැනි ප්‍රවර්ගයේ අතිශය දරුණු සුළි කුණාටුවක් බවට පත්වෙමින් ඇති බව …