ඇඹිලිපිටිය- කොලඔ බස් රථ සේවකයින් අද පාරේ

කොලඔ,රත්නපුර බලා ධාවනය වන පෞද්ගලික හා ලංගම බස් රථ සේවකයින් අද උදෑසන ඇඹිලිපිටියේදී වැඩ වර්ජනයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.මේ හේතුවෙන් ඇඹිලිපිටිය …