විදුලියටත් මිල සූත්‍රයක්

ඉන්ධන සඳහා හඳුන්වාදුන් “තෙල් මිල සූත්‍රය” මෙන් සූත්‍රයක් විදුලිය සඳහාද හඳුන්වාදීමට විදුලිබල අමාත්‍යාංශය කටයුතු කරමින් සිටින බව ලංකා විදුලි සේවක …