දුමින්දගේ අන්තිම නඩු තීන්දුව අද..

මරණ දඬුවම නියම කර සිටින දුමින්ද සිල්වා විසින් ශ්‍රෙෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ ගොනු කර ඇති අභියාචනයේ තීන්දුව අද දින‌‌යේදී  ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට …