ට්‍රම්ප්ගෙන් සවුදි කුමරුට සහතිකයක්

සවුදි ජනමාධ්‍යයවේදි ජමාල් කශෝගිගේ ඝාතනයට නියෝග දුන් බවට CID සංවිධානය විසින් සවුදි කිරුල හිමි මොහොමඩ් බින් සල්මාන් කුමරුන්ට චෝදනා කර …