අද රාත්‍රීයේ පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවීමට වැඩි ඉඩක් පවති

අද දින රාත්‍රී 12ට පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමට නියමිත බව රජයේ ආරංචිමාර්ග පවසනවා.

ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයෙන් නිකුත් කරන ලද අති විශේෂ …