ඉදිරියේදී රෝහලට ඇනලොග් වෙනුවට ඩිජිටල් තාක්ෂණය

බෙල්ජියම් රජයෙන් ලැබෙන සහන මූල්‍ය ක්‍රමය යටතේ ලැබෙන අරමුදල් භාවිත කරමින් රජයේ රෝහල් වල දැනට භාවිත කරන ඇනලොග් එක්ස් කිරණ …