යෞවනයන් 06 දෙනෙකුගෙන් එක් අයෙකු දියවැඩියාව

යෞවනයන් 06 දෙනෙකුගෙන් එක් අයෙකු දියවැඩියා අවදානමේ පසුවන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ, සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යංශය සදහන් කරයි.ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිහිටියන් 12දෙනෙකුගෙන් එක් …