ලෝක දියවැඩියා දිනය අද

ලෝක දියවැඩියා දිනය නොවැම්බර් (14) අද දිනට  යෙදී ඇත.මෙවර දියවැඩියා දිනයේ තේමාව වන්නේ ‘දියවැඩියාව සහ පවුල’ යන්නයි.ශ්‍රී ලාංකික වැඩිහිටියන් 12 …