විශ්වාසභංගයකින් මහින්ද පැරද්දුවහොත් අපි විපක්ෂයේ වාඩිවෙනවා

ව්‍යවස්ථාවට අනුකූලව රැස්වන පාර්ලිමේන්තු රැස්වීමකදී බහුතර බලය පෙන්වීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂය සමත් වුවහොත් තම පාර්ශවය විපක්ෂයේ අසුන් ගන්නා බව පාර්ලිමේන්තු …