කොලඹ වරායේ බහලු මෙහෙයුම්වල වර්ධනයක්

ශ්‍රී ලංකා වරායේ බහලු පර්යන්තයේ ප්‍රතිනැව්ගත බහලු මෙහෙයුම්වල කැපීපෙනෙන වර්ධනයක් පෙන්නුම්කර ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා වරයා අධිකාරිය පවසනවා.මෙම වසරේ පළමු මාස …