පක්ෂය රැක ගන්න චන්ද්‍රිකා පෙරමුණ ගනී

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ගොඩනගා යළිත් වතාවක් ජයග්‍රාහි මාවතට ගෙන යාමට කටයුතු කරන බව එම පක්ෂයේ නිර්මාතෘ එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී බණ්ඩාරනායකගේ දියණිය …