ඇමති මණ්ඩල‍යේ දිවුරුම් දීම් අවසන් දිනය හෙළිකරයි

ලබන 14 වනදාට පෙර නව රජයේ අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ සියළු දෙනා දිවුරුම් දී අවසන් කරන බව කැබිනට් සම ප්‍රකාශක අමාත්‍ය මහින්ද …