අයවැයක් නොමැති වුවත් රජයේ වියදම් ගෙවිමට පුළුවන්

රජයේ වියදම් පියවා ගැනීමට අවශ්‍ය මුදල් භාණ්ඩාගාරය සතුව පවතින බවත් එනිසා රජය පවත්වා ගෙන යාමේදී කිසිදු මුල්‍ය ගැටලුවක් ඇති නොවන …