ලංකා බැංකුව,මහජන බැංකුව සහ BOI අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල විසුරුවා හැරේ

ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් ලංකා බැංකුවේ, මහජන බැංකුවේ සහ ශ්‍රී ලංකා …