හෙට බොරැල්ලෙ පාරක් වැසෙයි

අලුත්වැඩියා කටයුත්තක් හේතුවෙන් බොරැල්ල සිරිධම්ම මාර්ගයේ ආනන්ද රාජකරුණා මාවතේ සිට ජේ.ඩී ප්‍රනාන්දු මාවත දක්වා කොටස අධියර කිහිපයක් යටතේ වසා තැඛෙන …