ලංකාවට තවත් ආසියානු කුසලානයක්

2018 නැගී එන කණ්ඩායමවල ආසියානු කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ සත්කාරකත්වය ශ්‍රී ලංකාවට හා පාකිස්ථානයට හිමි වී ඇති බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් …